PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku w okresie od 1.12.2014 do 25.01.2015 roku realizowała „Podprogram 2014” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Program FEAD polegał na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Podprogramem realizowane były różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne. W ramach działań towarzyszących, z każdą z osób przeprowadzono rozmowę wspierającą.

Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zgodnie z zasadami realizacji „Podprogramu 2014” pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana była poprzez dostarczanie żywności w formie paczek, w skład których wchodziły:

  • 3 opakowania makaronu świderki,
  • 2 opakowania cukru białego,
  • 2 l mleka UHT
  • 2 opakowania mielonki wieprzowej
  • 1 l oleju rzepakowego

Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku w ramach „Podprogramu 2014” udzielił pomocy żywieniowej 205 osobom i tym samym rozdystrybuował 358 kg żywności.

„Podprogram 2014” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).